This video, https://www.youtube.com/watch?v=27Pzicv717I, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCy3jG4k1bNOJSEGYGFLFiMw.