This video, https://www.youtube.com/watch?v=g6-f5jbRce0, can also be seen at https://www.youtube.com/watch?v=EqNeWrlfoEQ&list=PLd4dLxjKMYZy-BjwU5E5oZKh9kJ3UZfJF.